REISVOORWAARDEN    
       
  www.actievevakantietsjechie.nl    
       
Inhoudsopgave      
       
Artikel 1. Definities 2  
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2  
Artikel 3. Overeenkomst 2  
Artikel 4. Betaling 3  
Artikel 5. Reissom 3  
Artikel 6. Documenten 3  
Artikel 7. Verzekering 3  
Artikel 8. Reisbescheiden 3  
Artikel 9. In-de-plaatsstelling 3  
Artikel 10. Annulering of wijziging 4  
Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht 5  
Artikel 12. Hulp en bijstand 5  
Artikel 13. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator 5  
Artikel 14. Verplichtingen van de reiziger 6  
Artikel 15. Klachten 6  
       
       
1 REISVOORWAARDEN      
Artikel 1. Definities      
  1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:    
  • reis: een door actievevakantietsjechie.nl georganiseerde reis;    
  • Actievevakantietsjechie.nl: de wederpartij van de reiziger;    
  • reisovereenkomst: een overeenkomst waarbij actievevakantietsjechie.nl zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis.    
  • reiziger: de wederpartij van actievevakantietsjechie.nl of degene voor wie een reis is georganiseerd en die dit beding heeft aanvaard.    
  • werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen.    
  • kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.    
       
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden    
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen. Indien de reisorganisatie dit in publicatie vermeldt kunnen deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen.    
  2. Voor risicovolle reizen kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.    
  3. Naast deze reisvoorwaarden worden deelnemers van de MTB-reizen gehouden aan de voorwaarden in de instemmingverklaring. Deze verklaring dient voor aanvang van de reis door de deelnemer worden ondertekend. De instemmingverklaring is te vinden op www.actievevakantietsjechie.nl    
       
Artikel 3. Overeenkomst    
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van actievevakantietsjechie.nl.    
  2. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.    
  3. Boekingen per telefoon, e-mail en per post waarin alle gewenste persoonlijke gegevens worden verstrekt, worden, ongeacht de vertrekdatum, als officiële boekingen beschouwd.    
  4. Het aanbod van actievevakantietsjechie.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.    
  5. De reiziger zal aan actievevakantietsjechie.nl voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.    
  6. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.    
  7. Medische essenties behoeven de schriftelijke instemming van actievevakantietsjechie.nl.    
  8. actievevakantietsjechie.nl treedt slechts op als bemiddelaar in het regelen van verblijf t.b.v. de deelnemers    
  9. actievevakantietsjechie.nl draagt geen verantwoording voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.    
       
2      
Artikel 4. Betaling    
  1. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.    
  2. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 30% van het totale factuurbedrag tenzij anders is aangegeven.    
  3. Het restantbedrag van de factuur dient uiterlijk 30 dagen voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van actievevakantietsjechie.nl    
  4. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct het gehele factuurbedrag worden voldaan.    
       
Artikel 5. Reissom    
  1. De gepubliceerde reissom geldt, tenzij anders aangegeven, per persoon.    
       
Artikel 6. Documenten    
  1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten zoals een geldig paspoort of ID-bewijs.    
  2. Indien de reiziger de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komen de daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.    
       
Artikel 7. Verzekering    
  actievevakantietsjechie.nl zal de reiziger informeren tot het afsluiten van een gepaste reisverzekering    
       
Artikel 8. Reisbescheiden    
  De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek worden verstuurd naar de reiziger, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.    
       
Artikel 9. In-de-plaats stelling    
  De reiziger kan zich laten vervangen door een ander indien:    
  - de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en;    
  - het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek is ingediend;    
  - de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken instanties/organisaties/dienstverleners geen bezwaar hebben.    
       
3      
Artikel 10. Annulering of wijziging    
  1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger is iedere reiziger naast de boekingskosten ook annuleringskosten verschuldigd.    
  2. De annuleringskosten van de overeenkomsten inclusief die van eigen- vervoerreizen zijn:    
  • bij annulering t/m 81 dagen voor vertrek: 15% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 80 dagen t/m 71 dagen voor vertrek: 20% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 70 dagen t/m 61 dagen voor vertrek: 30% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 60 dagen t/m 51 dagen voor vertrek: 40% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 50 dagen t/m 41 dagen voor vertrek: 50% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 40 dagen t/m 31 dagen voor vertrek: 60% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 30 dagen t/m 21 dagen voor vertrek: 70% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 20 dagen t/m 11 dagen voor vertrek: 80% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 10 dagen t/m 6 dagen voor vertrek: 90% van de reissom    
  • bij annulering vanaf 5 dagen voor vertrek: 100% van de reissom    
  3. Indien afwijkende annuleringsbepalingen gelden kan dit alleen indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.    
  4. Het annuleren van een overeenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Indien de overblijvende reizigers dit willen kunnen zij in de accommodatie blijven maar zullen zij de reissom voor de gehele accommodatie moeten betalen.    
  5. een annulering door de reiziger moet zo snel mogelijk per email worden gemeld
info@vakantietsjechie.nl en wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
   
  6. actievevakantietsjechie.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal vermeld in de publicatie. De leden 11 tot en met 16 zijn dan niet van toepassing.    
  7. Indien actievevakantietsjechie.nl de overeenkomst annuleert dient dit schriftelijk (per email) en uiterlijk een maand voor de uitvoering van de overeenkomst te gebeuren. De reiziger kan dan kosteloos omboeken naar een andere reis.    
  8. De reisorganisatie heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.    
  9. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van actievevakantietsjechie.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. De reisorganisatie moet de reiziger binnen twee werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.    
  10. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
a. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
b. de aard en klasse van de accommodatie; c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
   
  11. Indien het aanbod genoemd onder lid 13 door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk voorstel niet wordt gedaan, is lid 15 van toepassing.    
  12. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen moet dit binnen drie dagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft actievevakantietsjechie.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op dit zeggen. Hij moet dit doen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger.    
  13. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger in geval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.    
  14. De reisorganisatie is verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de terugreis jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.    
  15. Programmawijzigingen zijn geen reden om de reisovereenkomst te ontbinden. actievevakantietsjechie.nl zal zich ten alle tijden inspannen om een zo goed mogelijk alternatief programma aan te bieden indien het reguliere programma, vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden niet kan worden uitgevoerd. De reisorganisatie is verplicht de reiziger over het alternatieve programma te informeren. Het alternatieve programma dient zo gelijkwaardig mogelijk te zijn met het originele programma. Als het alternatieve programma extra kosten met zich mee brengt, zoals liftkosten, entreekosten of transportkosten, dan zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer. De reisorganisatie is verplicht eventuele extra kosten zo laag mogelijk te houden.    
       
4      
Artikel 11. Aansprakelijkheid en overmacht    
  1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9, 10, 12, 13 en 14 is actievevakantietsjechie.nl verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.    
  2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 15.    
  3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is actievevakantietsjechie.nl verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die actievevakantietsjechie.nl of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
   
  4. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.    
       
Artikel 12. Hulp en bijstand    
  actievevakantietsjechie.nl is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisatie, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 11 lid 3 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is actievevakantietsjechie.nl tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de reiziger.    
       
Artikel 13. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator    
  1. Wanneer actievevakantietsjechie.nl op grond van artikel 11 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.    
  2. Indien actievevakantietsjechie.nl jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.    
  3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van actievevakantietsjechie.nl voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van actievevakantietsjechie.nl    
 

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van actievevakantietsjechie.nl gelden ook ten behoeve van werknemers van actievevakantietsjechie.nl

   

5

     
Artikel 14. Verplichtingen van de reiziger    
  1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van actievevakantietsjechie.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zelf bij de reisleiding het exacte tijdstip van vertrek van de terugreis na te vragen.    
  2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, zodat een goede uitvoering van een reis in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door actievevakantietsjechie.nl van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.    
       
6      
Artikel 15. Klachten    
  1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 11 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisleiding, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisorganisatie. De communicatiekosten worden door actievevakantietsjechie.nl vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijze niet hadden behoeven te worden gemaakt.    
  2. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Surinamestraat 24, 2585 GJ, Den Haag.
De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wegen van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
   
  3. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis of indien de reis geen doorgang heeft gevonden een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
December 2018