aansprakelijkheidsformulier    
       
       
  www.actievevakantietsjechie.nl    
       
  Met instemming van dit formulier verklaart deelnemer akkoord te gaan met het navolgende:    
       
  ● Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor enige door deelnemer geleden schade, die deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan evenementen georganiseerd door actievevakantietsjechie.nl.    
  ● Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.    
  Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden, veroorzaakt door deelname aan het evenement.    
  ● Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische alsfysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.    
  ● Deelnemer vrijwaart de organisator van aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.    
  ● Deelnemer vrijwaart de organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.    
       
       
       
       
       
  www.actievevakantietsjechie.nl    
  Leon van valkenhoef    
  Plesmanstraat 2    
  3769 HM Soesterberg    
  info@actievevakantietsjechie.nl